OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Modlitby za duch. povolania

Modlitby za duch. povolania

 

MODLITBA  SV. OTCA  JÁNA  PAVLA II.

NA 37. SVETOVÝ  DEŇ  MODLITIEB

ZA  POVOLANIA

14. mája 2000

 

         Panna Mária, pokorná dcéra Najvyššieho,

v tebe sa zázračne uskutočnilo

tajomstvo  Božieho volania.

Ty si obrazom toho, čo spôsobuje Boh

v tom, kto sa mu zverí;

v tebe sloboda Stvoriteľa

povýšila slobodu stvorenia.

Ten, ktorý sa zrodil v tvojom lone

spojil v jedinom rozhodnutí vôle spasiteľnú

slobodu Boha

a poslušnú prítulnosť človeka.

Vďaka tebe sa Božie volanie

definitívne spojilo s odpoveďou človeka-Boha.

Ty, prvotina nového života,

opatruješ pre nás všetkých veľkodušné

„Áno“, plné radosti a lásky.

Svätá Mária, Matka každého volaného,

daj, aby veriaci mali silu

odpovedať s veľkodušnou odvahou

na Božiu výzvu

a boli radostnými svedkami lásky k Bohu

a k blížnemu.

Mladá dcéra Siona, Hviezda ranná,

ktorá vedieš kroky ľudstva

cez Veľké jubileum k budúcnosti,

usmerni mladých nového tisícročia

k tomu, ktorý je „pravým svetlom,

ktoré osvetľuje každého človeka“ (Jn 1, 9).

Amen.

 

 

MODLITBA SV. OTCA JÁNA  PAVLA  II.

K 38. SVETOVÉMU  DŇU  MODLITIEB

ZA  POVOLANIA

6. mája 2001

 

Svätý Otče, večný zdroj bytia a lásky,

ktorý v živom človeku ukazuješ jas tvojej slávy

a do jeho srdca vkladáš semeno tvojho povolania,

daj, aby nik pre našu nedbalosť neprehliadol

alebo nestratil tento dar,

lež aby všetci veľkodušne a naplno mohli kráčať

k uskutočneniu tvojej lásky.

Pane Ježišu, ktorý si při svojom putovaní

cestami Palestíny

vybral a povolal apoštolov a zveril si im úlohu

hlásať evanjelium, byť dobrými pastiermi pre

veriacich a sláviť bohoslužbu,

daj, aby ani dnes tvojej Cirkvi nechýbali

početní a svätí kňazi,ktorí všetkým prinesú

plody tvojej smrti a tvojho zmŕtvychvstania.

Duchu Svätý, ktorý posväcuješ Cirkev

neustálym vylievaním svojich darov,

vlož do srdca povolaných k zasvätenému životu

hlboký a trvalý zápal pre Božie kráľovstvo,

aby s veľkodušným a bezpodmienečným „áno“

dali svoj život do služby evanjelia.

Najsvätejšia Panna, ktorá si bez váhania

obetovala Všemohúcemu

na uskutočnenie jeho plánu spásy,

vzbuď v srdciach mladých dôveru,

aby bol vždy dostatok horlivých pastierov,

ktorí vedú kresťanský ľud na ceste života,

a zasvätených duší, ktoré dokážu svedčiť

v čistote, chudobe a poslušnosti

o oslobudzujúcej prítomnosti tvojho zmŕtvychvstalého Syna.

Amen.

 

MODLITBA  SV. OTCA  JÁNA  PAVLA  II.

NA  39. SVETOVÝ  DEŇ

MODLITIEB  ZA  POVOLANIA

  1. apríľa  2002

Pán žatvy, nedaj, aby tvojej Cirkvi chýbali početné

a sväté kňazské a rehoľné povolania !

Svätý Otče, pozri na toto naše ľudstvo,

ktoré robí prvé kroky na ceste tretieho tisícročia.

Jeho život je ešte silne poznačený

nenávisťou, utrpením a útlakom.

No hlad po spravodlivosti, pravde a milosti ešte stále

nachádza miesto v srdciach mnohých ľudí,

čo čakajú na toho, kto im prinesie spásu,

ktorú si im prostredníctvom svojho Syna Ježiša pripravil.

Preto sú potrební odvážni hlásatelia evanjelia

i nezištní služobníci trpiacemu ľudstvu.

Prosíme ťa, pošli svojej Cirkvi svätých kňazov,

ktorí posvätia tvoj ľud prostriedkami tvojej millosti.

Pošli dostatočný počet zasvätených mužov a žien,

ktorí budú uprostred světa svedčiť o tvojej svätosti.

Pošli do svojej vinice svätých robotníkov,

ktorí budú pracovať so zápalom lásky,

a poháňaní tvojim Svätým Duchom

prinášať Kristovu spásu až po končiny zeme.

Amen.

 

MODLITBA  ZA  KŇAZA  VO  FARNOSTI

 

Pane Ježišu, večný Veľkňaz, zachovaj nášho duchovného otca, svojho sluhu, v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde mu nemôže nikto uškodiť. Zachovaj bez poškvrny jeho posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez poškvrny jeho ústa, ktoré sú zvlažované tvojou predrahou Krvou. Zachovaj čisté jeho srdce,v ktorom je odtlačená pečať tvojho slávneho kňazstva. Zachovaj ho od všetkej pozemskej nákazy. Daj mu moc, aby premieňal srdcia, ako premieňa chlieb a víno. Žehnaj jeho prácu, aby prinášala hojný úžitok a udeľ mu korunu večnej slávy. Amen.

 

 

NECH  ŤA  NASLEDUJÚ  Z LÁSKY

Modlitba Jána Pavla II.

 

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov, aby si ich urobil rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: „Poď a nasleduj ma !“ Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našum seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov do svojej žatvy a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia. Mária, Matka Cirkvi , príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať „áno“ Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne spásy.  Amen.

 

ZA  KŇAZOV

 

                   Ježišu, ty si dal svojej Cirkvi duchovných pastierov, aby viedli veriacich k dokonalosti. Daj im milosť, aby poznali vážnosť a dôležitosť svojho poslania a horlive zvestovali tvoje sväté slová. Daj, aby boli našimi orodovníkmi u teba; aby svojou modlitbou a nábožným životom odvracali od nás tvoj hnev. Nech svietia ako príklady a vzory čností, aby sme ich nasledovali. Požehnaj a odplať stonásobne ich práce, veď sa starajú o naše duše, za ktoré musia raz vydať počet před tvojím trónom. Dožič, milostivý Bože, aby sme ich poučenia,ktoré sú vlastne tvojím učením, vždy zachovávali na tvoju česť, na ich potešenie a na spásu duší ; ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov.  Amen.

 

 

ZA  KŇAZSKÉ  POVOLANIA

 

                   Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, večný pastier, zkrze tvoje najsladšie srdce vrúcne prosíme, neopusť svoje stádo v trápení, ale vzbuď v ňom ducha, ktorého si štedro vylial na apoštolov. Prosíme, povolaj čím viacerých do kňazského stavu. A tých, ktorých si vyvolil, nech rozohreje horlivosť za tvoju česť a spásu duší. Tvoja milosť nech ich posväcuje a tvoj duch nech ich posilňuje proti všetkým protivenstvám. Ježišu, daj nám kňazov podľa tvojho srdca.  Amen.

 

 

ZA  DUCHOVNÉ  POVOLANIA

Pavol VI.

 

                   Pane Ježišu, ty si povolal svojich apoštolov, aby sa stali rybármi ľudí. Privádzaj k sebe aj dnes horlivých a šľachetných mužov a urob z nich svojich učeníkov. Vlož do ich duší svoju túžbu po vykúpení celého ľudstva, s ktorou dennodenne obnovuješ na našich oltároch obetu kríža. Pane, „ty stále žiješ a prihováraš sa za nás“ (Hebr 7,25) ; otvor im pohľa na všetky kraje, kde toľko ľudí usilovne hľadá svetlo pravdy a teplo lásky. Nech počúvajú tvoj hlas a pokračujú v tvojom diele spásy na zemi, nech utvárajú tvoje tajomné telo, Cirkev, a nech sa stanú soľou zeme a svetlom sveta  (Mt 5,13-14).

                   Pane, daj aj mnohým ženám a dievčatám účasť na povolaní, ktoré pramení z tvojej lásky. daj im túžbu po dokonalosti, ku ktorej nás volá evanjelium, a priveď ich k tomu, aby sa zo všetkých síl a s celou vrúcnosťou svojej lásky dali do služieb Cirkvi a podali pomocnú ruku tým, čo potrebujú pomoc.

 

Ján Pavol II. :

                   Pane Ježišu, ty si povolával, koho si chcel ; volaj mnohých z nás, aby sme pracovali pre teba a s tebou. – Ty si svojim slovom osvietil tých, ktorých si povolal ; osvecuj nás darom viery v teba. – Ty si ich uchránil v ťažkostiach ; pomáhaj mladým premáhať ťažkosti dneška. – A keď pozveš niekoho z nás, aby sa celý zasvätil tebe, nech tvoja láska zahrieva toto povolanie od jeho zrodu a dáva mu vzrast a vytrvalosť až do konca.  Amen.

 

 

MODLITBA  ZA  SV. CIRKEV  A   KŇAZOV

sv. Faustina

 

                   Môj najmilší Ježišu, prosím ťa o víťazstvo Cirkvi, o požehnanie sv. Otca Jána Pavla II. a celé duchovenstvo. Prosím ťa o milosť obrátenia zatvrdilých hriešnikov a zvlášť ťa prosím Ježišu o požehnanie pre kňazov u ktorých sa budem v živote spovedať.

(Denník I., 110).

                   Ježišu môj, prosím ťa za celú Cirkev, udeľ jej milosť a svetlo svojho Ducha, dajúc silu kňazským slovám, aby sa zatvrdilé srdcia kajali a vrátili k tebe, Pane. Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovaj v svätosti. Ó, Božský a Najvyšší kňaz, nech sila tvojho milosrdenstva ide s nimi všade a chráni ich od nástrah a diablových osídiel, nastavených stále na kňazské duše. Nech sila tvojho milosrdenstva láme a navnivoč obracia všetko to, čo by mohlo poškodiť svätosť kňazov, lebo ty všetko môžeš.  Amen.

(Denník III., 13).

 

  ÚVAHY  ZO  SV.  PÍSMA  O  POVOLANÍ

 

„Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov:“  (Lk 22, 31-32).

 

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“.  (Mt 9, 35-38).

 

Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a šli sme za tebou“. Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám : Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.  (Mk 10, 28-30).

 

Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuž Božie slovo. Tu zbadal při brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.

          Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také nožstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a o idve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď toto videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.  (Lk 5, 1-11).

 

Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom.  (Lk 14, 26-27).

 

V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte ?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš ? „ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte !“ Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na neho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.  (Jn 1, 35-42).

 

Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske ! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ao ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.  (Jn 15, 9-17).

 

Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom !    (2 Kor 5, 17-20).

 

Lebo každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval před Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlieha slabosti. A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy, ako za ľud, tak aj za seba samého.

Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh tak ako Árona. Tak ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale ten, ktorý mu povedal:

 

                   „Ty si môj Syn,

                   ja som ťa dnes splodil;“

                  

ako aj na inom mieste hovorí:

 

                   „Ty si kňaz naveky podľa rádu Melchizedechovho.“  (Hebr 5, 1-6).

Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra. Keď raz hnal ovce na púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb.

Tu sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom plameni z tŕňového kríka. Keď naň hľadel, videl, že tŕňový krík horí plameňom, ale nezhára. Vtedy si Mojžiš povedal: „Pôjdem a obzriem si ten čudný jav. Prečo tŕňový krík nezhorí.“ Keď Pán videl, že prichádza, aby si to obzrel, Boh naňho z tŕňového kríka zavolal: „Mojžiš, Mojžiš !“ On odpovedal: „Tu som.“ I hovoril mu: „Nepribližuj sa sem ! Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá !“ A pokračoval: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“ Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

A teraz došlo volanie Izraelitov ku mne a ja som videl útlak, ktorým ich Egypťania sužujú. Preto poď, pošlem ťa k faraónovi !Vyvedieš môj ľud, Izraelitov, z Egypta !“ Tu Mojžiš povedal Bohu: „Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelitov z Egypta ?!“ On mu povedal: „Ja budem s tebou a toto ti bude znamením,že som ťa ja poslal: keď vyvedieš ľud z Egypta, budete uctievať Boha na tomto vrchu.“

(Ex 3, 1-6; 9-12):

Chlapec Samuel posluhoval pred Pánom pod dozorom Héliho. Božie slovo bolo v tých dňoch vzácne a videnie nebolo časté. I stalo sa v ktorýsi deň, že Héli ležal na svojom mieste. Oči mu začínali hasnúť, takže nevidel. Božie svetlo ešte nevyhaslo a Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola archa zmluvy. Tu zavolal na Samuela Pán. On odpovedal: „Tu som !“ Bežal k Hélimu a vravel: „Tu som, Pane, volal si ma !“ On odvetil: „Nevolal som ťa, spi ďalej !“ Odišiel teda a spal. Ale Pán volal zasa: „Samuel !“ Samuel vstal, išiel k Hélimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ On odpovedal: „Nevolal som ťa, syn môj, spi ďalej !“ Samuel však ešte nepoznal Pána, Pánovo slovo sa mu ešte nezjavilo. A Pán opäť, tretí raz volal Samuela. On vstal, išiel k Hélimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ Vtedy Héli pochopil, že chlapca volá Pán. A Héli povedal Samuelovi: „Choď, ľahni si. A ak ťa bude zasa volať, povedz: Hovor, Pane, tvoj sluha počúva !“ Samuel odišiel a spal na svojom mieste.

Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel !“ A Samuel odvetil: „Hovor, tvoj sluha počúva !“   (1 Sam 3, 1-10).

 

Pán prehovoril ku mne takto:

                   Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa,

skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa,

za proroka pohanov som ťa ustanovil.“

 

I povedal som: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.“

Ale Pán mi riekol:

 

„Nehovor: „Mladučký som,“

lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem,

a povieš všetko, čo ti prikážem.

Neboj sa ich, veď ja som s tebou,

aby som ťa vyslobodil !“ – hovorí Pán.

(Jer 1, 4-8).

 

 

LITÁNIE  K  SVäTÝM

 

  Pane, zmiluj sa                         Pane, zmiluj sa

  Kriste, zmiluj sa                       Kriste, zmiluj sa

  Pane, zmiluj sa                         Pane zmiluj sa

  Otče z nebies Bože                            zmiluj sa nad nami

  Synu, Vykupiteľu sveta, Bože  zmiluj sa nad nami

Duchu Svätý, Bože                  zmiluj sa nad nami

Svätá Trojica jeden Bože                   zmiluj sa nad nami

Svätá Mária                             oroduj za nás

Sv. Michal, Gabriel a Rafael 

Sv. Ján Krstiteľ

Sv. Jozef

Sv. Peter a Pavol

Sv. Benedikt

Sv. Cyril a Metod

Sv. Vojtech

Sv. Norbert

Sv. František  Assiský

Sv. Dominik

Sv. Brigita Švédska

Sv. Katarína Sienská

Sv. Tomáš Akvinský

Sv. Andrej Svorad a Benedikt

Sv. Ján Nepomucký

Sv. Ignác z Loyoly

Sv. František Xaverský

Sv. Terézia Avilská

Sv. Ján z Kríža

Sv. Karol Boromejský

Sv. Vincent de Paul

Sv. Jozef Kalazanský

Sv. Košickí mučeníci

Sv. Ján Eudes

Sv. Alfonz Mária de Liguori

Sv. Ján Vianey

Sv. Ján Bosko

Sv. Terézia z Lisieux

Sv. Pius Desiaty

Sv. Terézia Benedikta z Kríža

Bl. Zdenka Schelingová

Bl. Titus  Zeman

Všetci sv. kňazi mučeníci